ALGEMENE VOORWAARDEN

van

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MONDIAL LIVING B.V.,
(KvK-nummer: 08155741)
gevestigd en kantoorhoudende te 7556 PD Hengelo aan de Lintelerweg 30.

Gedeponeerd op 20 maart 2019 ter griffie van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo onder nummer 10/2019.


Artikel 1 – definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“consument”:         een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
“aflevering”:            het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper/opdrachtgever.
“schriftelijk”:           hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.
“Mondial Living”:   de besloten vennootschap Mondial Living B.V., houder van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mondial Living als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van de door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. De door Mondial Living gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Mondial Living van de aanvaarding van de offerte door koper/opdrachtgever.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.
3. De koper doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voorzover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

Artikel 4 – aflevering
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering FOB (Free on Board), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 – levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Mondial Living derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 – deelleveringen
Het is Mondial Living toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Mondial Living bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 – technische eisen, etc.
Alle technische eisen die door de koper/opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper/opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8 – monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Mondial Living een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat deze zouden worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9 – wijzigingen in de te leveren zaken
Mondial Living is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 10 – beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Mondial Living op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
– Na het sluiten van de overeenkomst aan Mondial Living ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– Mondial Living de koper/opdrachtgever overeenkomstig het aan hem toekomend recht heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Mondial Living bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Mondial Living zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mondial Living bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – garantie
1. Mondial Living garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na het moment van aflevering, tenzij een andere garantietermijn is afgesproken.
2. Indien een klacht onder de garantie door Mondial Living gegrond wordt bevonden, is Mondial Living slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of het werk te herstellen of de prijs aan de koper/opdrachtgever terug te betalen tegen teruglevering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.
3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Mondial Living aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 (aansprakelijkheid).
4. De garantie vervalt indien de koper/opdrachtgever de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
– Indien door anderen dan door Mondial Living reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht aan de verkochte en/of geleverde zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mondial Living.
5. Niet onder de garantie vallen door de koper/opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de koper/opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverde materialen of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mondial Living. Door Mondial Living in die gevallen te verrichten herstellingen worden door Mondial Living voor rekening van opdrachtgever uitgevoerd, tenzij Mondial Living zijn hiervoor vermelde schriftelijke goedkeuring had gegeven. Geen garantie geldt ten aanzien van glas en verkleuring van hout.

Artikel 12 – eigendomsvoorbehoud
1. De door Mondial Living geleverde zaken blijven eigendom van Mondial Living totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Mondial Living gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen:
– De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
– De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door Mondial Living verrichte of te verrichten diensten;
– Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper/opdrachtgever van deze overeenkomst(en).
2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Mondial Living anders bepaalt.
3. Door Mondial Living afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Mondial Living zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde die Mondial Living uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Mondial Living geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt waardoor Mondial Living haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Mondial Living gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Mondial Living zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
7. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Mondial Living:
– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– Alle aanspraken van de koper of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Mondial Living op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Mondial Living geleverde zaken te verpanden aan Mondial Living op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Mondial Living;
– Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Mondial Living ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 13 – gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– Of de juiste zaken zijn geleverd;
– Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
– Of de afleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan Mondial Living te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Mondial Living.
4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Mondial Living worden geretourneerd.

Artikel 14 – prijsverhoging
Indien Mondial Living met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Mondial Living niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs, tenzij de koper consument is. Mondial Living mag onder andere maar niet uitsluitend als gevolg van wisselkoersveranderingen, wijzigingen van voorschriften van overheidswege, verhoging van grondstofprijzen of andere oorzaken, de prijs van de te leveren zaken verhogen. Mondial Living mag ook de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 – betaling
1. Mondial Living heeft het recht om in termijnen te factureren.
2. Betaling dient te geschieden binnen een dag na levering van de goederen, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de koper/opdrachtgever in verzuim; de koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. Wanneer de koper/opdrachtgever consument is geldt de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper/opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de koper/opdrachtgever wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 16 – incassokosten
1. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper/opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.
2. De koper/opdrachtgever is jegens Mondial Living alle door Mondial Living gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper/opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Mondial Living en de koper/opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper/opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17 – aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie als omschreven in artikel 11 (garantie) van deze voorwaarden.
2. Alle andere dan de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Mondial Living is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Indien haar verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van het verkochte/geleverde. Mondial Living is niet aansprakelijk voor personenschade en/of vervolgschade.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Mondial Living of haar bedrijfsleiding.
4. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 18 – overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Mondial Living zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Mondial Living, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Mondial Living; langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van (een) werknemer(s) van Mondial Living of haar bedrijfsleiding; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Mondial Living afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Mondial Living heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mondial Living haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Mondial Living opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mondial Living niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Mondial Living bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 – geschillenbeslechting
1. De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Mondial Living en de koper/opdrachtgever kennis te nemen. Mondial Living blijft echter bevoegd de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper/opdrachtgever.
2. Indien de koper/opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de koper/opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende één maand nadat Mondial Living zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 20 – toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Mondial Living en de koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 – wijziging van de voorwaarden
1. Mondial Living is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2. Mondial Living zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld

Ontdek de nieuwste
trends voor jouw buitenruimte!

Ontdek de nieuwste
trends voor jouw
buitenruimte!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

(*) Bij het aanmelden ga je akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief